Humber bridge
Aikido kanji Asahi

   Hull Aikido Club


3rd KyuTechnique Attacks
Kokyu Nage Irimi &Tenkan
Ikkyo   " "
Nikyo
Sankyo
Yonkyo
Kote Geashi
Irimi Nage
Shiho Nage
Kaiten Nage Soto & Ura
Tenchi Nage
Sukomen
Mia Otoshi
Sumi Otoshi Soto & Ura
Koshi Nage
Full set of grabs & strikes
Hanmi-Handashi Waza Shiho Nage & Tenchi Nage
 
Weapons (Kobudo)
Ken Suburi 1 to 7 (Saito)
20 Jo Suburi (Saito)
Ushiro Kwaiken Dori (tea pot A.Pirie)
1 x 3ft stick (A.Pirie)
Bo v Bo (spinning exercise)
Happo Giri (eight direction cutting)
Bo/Jo taking
 
Ushiro Waza
 
Ushiro Tekubi Tori
Ushiro Kubi-Shime Ude-osae
 
(both hands grabbed from rear) (Behind choke- arm pin)