Kokyu Nage Irimi & Tenkan
Ikkyo " "
Nikyo
Sankyo
Yonkyo
Kote Geashi
Irimi Nage
Shiho Nage
Kaiten Nage Soto & Ura
Tenchi Nage
Sukomen
Mia Otoshi
Sumi Otoshi Soto & Ura
Koshi Nage

Hanmi-Handashi Shiho Nage
Hanmi-Handashi Tenchi Nage

Ushiro choke, pinned choke
Ushiro bear hug high and low
Ushiro wrists, elbows, collar, hair

Ushiro Kwaiken Dori (tea pot)
Kwaiken Tachi Kote Geashi 90°, 180°